مخزن افقی

  1. خانه
  2. نمونه کارها
فونداسیون مخازن افقی

السا فونداسیون مخازن افقی

2 دیدگاه
السا فونداسیون مخازن افقی در صنعت پتروشیمی و دیگر صنایع مخازنی به صورت افقی وجود دارند که جهت ذخیره مواد، جدا سازی مواد از یکدیگر، تغییر دما و … در…
فهرست